Polityka prywatności

Manex Sp. z o.o.

ul. Bystrzycka 26, Wrocław
Tel: (71) 352 11 11
E-mail: biuro@manex.wroclaw.pl


Hurtownia budowlana Manex Wrocław

Zadzwoń do nas: (71) 352 11 11 lub (71) 352 10 08

Bezpłatna wycena:

Wystarczy, że do nas napiszesz, a zrobimy bezpłatną wycenę z możliwością dostosowania cen!
Email: biuro@manex.wroclaw.pl

Promocje:

Beton:
Zadzwoń i spytaj o cenę! Więcej

Wyprzedaż rynien Lindab!

Zobacz wyprzedaż rynien, dodatków firmy Lindab!
Więcej


Dachówki:

Szukasz odpowiedniej dachówki?
Zajrzyj na naszą stronę:
dachówki.manex-wroclaw.plPolityka prywatności

Szanowni Państwo,

dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy:

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Manex Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 26, 54-245 Wrocław, NIP 8943004010, adres e-mail: biuro@manex.wroclaw.pl lub nr telefonu 71/ 352 11 11 (dalej „Administrator danych”)

2. Skąd mamy Twoje dane?
Posiadamy podane przez Państwa dane (imię i nazwisko , imiona i nazwiska właścicieli firm i/lub osób wskazanych do kontaktów, dane i adresy , adresy firmowe, NIP i PESEL , numer rachunku bankowego, telefony , e-maile) w naszej bazie kontrahentów w zakresie współpracy i sprzedaży oferowanych przez naszą firmę produktów i usług. Uzyskaliśmy je od Państwa podczas nawiązywania współpracy, przy złożeniu zamówienia, podczas wysłania do nas korespondencji mailowej, papierowej lub wskutek kontaktu telefonicznego lub formularza kontaktowego na stronie internetowej (www.manex-wroclaw.pl).

3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Manex Sp. z o.o.?
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
A. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania (kierowane do nas m. in. w drodze e-mailowej czy telefonicznej, a także poprzez formularz kontaktowy) w przedmiocie prowadzonej przez nas działalności, interesujących Państwa oferowanych przez nas produktach – w ślad za art. 6 ust 1 lit. b RODO przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
B. zawarcia i wykonania umowy – w ślad za art. 6 ust 1 lit. b RODO przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
C. rozpatrywania reklamacji klientów – w ślad za art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
D. archiwalnych (w tym archiwizowania dokumentacji, w szczególności umów i dokumentów rozliczeniowych) - w ślad za art. 6 ust 1 lit. c RODO przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
E. dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartymi umowami (w tym celem prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych) – w ślad za art. 6 ust 1 lit. f RODO przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;

4. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?
Państwa dane przekazujemy:
- podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów, min: firmom informatycznym obsługującym nasze systemy i udostępniającym nam narzędzia informatyczne;
- podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług: dostawcom, firmom transportowym, dystrybutorom, wykonawcom;
- innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, min. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankową, płatniczą ( w związku z dokonywanymi płatnościami), podmiotom nabywającym od nas wierzytelności, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, księgowe czy podatkowe;
- upoważnieni pracownicy Administratora
Wszystkie podmioty, którym Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, a wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Administrator danych przechowuje Państwa dane osobowe przez okresy wskazane i wymagane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora i zachowania przezeń zasady rozliczalności.
W przypadku odpowiedzi na Państwa zapytanie, na potrzeby sporządzenia dla Państwa oferty - przez czas niezbędny do wykonania tych czynności, a po tym czasie albo dalej będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy/złożonego zamówienia, albo zostaną usunięte – w związku z brakiem nawiązania współpracy.
W przypadku zawarcia i wykonania umowy - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, w uzasadnionych przypadkach, o ile jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, w celach:
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych;
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy;
- przez okres przedawnienia roszczeń;
- archiwizowania danych na podstawie powszechnienie obowiązujących przepisów prawa.

6. Pozostałe informacje
Dane Państwa nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych , ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO. Administrator danych zachęca w tym miejscu do zapoznania się z tymi przepisami, ponieważ dokładnie określają one treść tychże praw, zasady korzystania z nich i wyjątki w ich stosowaniu. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bowiem bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te można wykonywać w poprzez kanały informacji wskazane w pkt 2 Polityki Prywatności Podanie przez Państwa danych osobowych miało i ma charakter dobrowolny, a jeżeli zostało podane w celu zawarcia umowy, jest warunkiem jej zawarcia. Sprzeciw co do przetwarzania lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

7. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy.

8. Zmiana polityki prywatności.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej www.manex-wrocław.pl oraz w siedzibie firmy w widocznym miejscu.

Pliki cookies:

Szanowni klienci, informujemy, że strona manex-wroclaw.pl korzysta z plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, które zostają zapisane na komputerach odwiedzających.

Pliki cookies:

Domyślnie w przeglądarkach internetowych ustawiona jest zgoda na przechowywanie plików cookies w komputerze czy smartfonie. Użytkownik może jednak samodzielnie zarządzać tzw. ciasteczkami i wyłączyć przechowywanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Aby uzyskać więcej informacji jak wyłączyć te pliki w swojej przeglądarce należy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie producenta przeglądarki internetwoej.

Manex Wrocław - Materiały budowlane

tel. (71) 352 11 11
tel. 71) 352 10 08
biuro@manex.wroclaw.pl

Uwaga:
Obszar transportu to województwo Dolnośląskie.

Znajdź nas na:

Manex Sp. z o.o. © 2011-2016